-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۵, سه‌شنبه

نیوزانترنیشنل: حق پاکستان برای دیوارکشی سرحدات

روزنامه نیوز انترنیشنل- اسلام آباد
گزارش نویس: فیصل کمال «پاشا:
ترجمه: گزارشنامه افغانستان


درگزارش تحقیقاتی انستیتوت توسعه قانون و شفافیت موسوم به ( Pildat) در اسلام آباد که تحت عنوان «مدیریت مرزبین افغانستان- پاکستان» منتشر شده، آمده است که پاکستان ازنظر قانونی حق دارد بدون رضایت افغانستان  و به شکلی که امریکا در اکتوبر سال 2006 در امتداد سرحدات خویش با مکسیکو حصار کشید؛ دیوار مرزی به وجود بیاورد.

درگزارش تحقیقی (Pildat) از اقدامات مختلف پاکستان برای تنظیم بهتر سرحدات ستایش به عمل آمده و جهت اقدامات دقیق تر در آینده پیشنهاداتی مطرح شده است. 
دربیانیه یی که از سوی (Pildat) منتشر شده از انکشافات اخیر که نشان دهندۀ اجرای سخت گیرانه به هدف انسجام امور سرحدات در مرزهای غربی، استقبال شده است. بیانیه میگوید: 
« مرز دیورند بین افغانستان و پاکستان که از زمان تأسیس، براساس قوانین بین المللی، به حیث مرز قانونی شناخته شده است.  از سر خط قانون «رهایی از درد»  در رابطه به موضوع تسهیلات رفت و برگشت میان قبایل دو سوی مرز تعبیر های نادرست شده است. درک  اهمیت مسأله حق تسهیلات مرزی فقط به وسیلۀ اعضای قبایل دو سوی مرز دیورند قابل اجرا است نه برای کشورهای خاص مانند افغانستان و پاکستان.»

گزارش تحقیقی مذکور ضمن حمایت از اقدامات پاکستان درامتداد مرزها استدلال کرده است که آن کشور  قادر است در زمینه تأمین حقوق قبایل دو سوی خط دیورند  بدون کدام عیب ونقض عمل کند. این گزارش با استناد به حصاربندی مرز ها از سوی امریکا در امتداد سرحداتش با مکسیکو در سال 2006 تاکید می کند که چنین کاری درمطابقت با قوانین بین المللی و به هدف تأمین امنیت ملی و سیاست مهاجرت مورد اجرا قرار گرفت.
( منظور گزارش این است که پاکستان هم حق دارد مثل امریکا مسیر سرحدات 2500 کیلومتری خود را دیوار کشی کند. – ترجمه گر-)
دربیانیه (Pildat) همچنان قید شده است که نمونه مشابه دیگری از حصاربندی سرحدی، دیوار سازی هندی ها در مناطق مرزی شان با پاکستان است. در بیانیه ادعا شده که جمهوری اسلامی افغانستان باید ازین موارد در زمینه مدیریت موثر سرحدات استقبال کرده و در امر تأمین امنیت در جریان دیوار کشی مرز ها با پاکستان همکاری کند.