-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۲۸, جمعه

درجلسه آی، اس، آی، تئوری یورش برافغانستان منجمد ماند.

پاکستان در چهار راه دشوار تصمیم گیری برسر چه گونه گی برخورد با افغانستان


گزارش های اطلاعاتی ( غیررسمی) مشعراند که جلسه سران آی، آی، آی و اردوی پاکستان دو روز پیش در اسلام آباد در باره این که آیا از عملیات نظامی علیه افغانستان استفاده شود و یا خیر، بدون نتیجه و به تلخی پایان یافته است. 
قبل از شروع نشست سری، منابع رسانه یی در دو روز نخست جنگ تورخم با الهام از تمهیدات جنگی عناصر تصمیم گیر در نهاد امنیتی پاکستان، از هجوم سرکوبگرانه سخن می گفتند.
تئوری های درز کرده از منابع «ناشناخته» درشبکۀ اجتماعی حاکی اند که نظریه های اولیه، بر اشغال ننگرهار تمرکز داشته؛ اما در نیمه پایانی جلسه، سران امنیتی، برین مصلحت تاکید کردند که یورش مستقیم به افغانستان شعاع جنگ منطقه یی را به زیان پاکستان بی درنگ گسترش خواهد داد.
مقامات کاخ سفید نیز پیشاپیش پیشاپیش سران امنیتی پاکستان را ازهرگونه عملیات مستقیم برحذر داشته بودند. استدلال آی اس آی برین نکته استوار بوده که افغانستان با هند به طوررسمی و با ایران از جهات مختلف «عملیاتی» پیوند های «راهبردی» دارد و پاکستان اگر آغازگر چنین جنگی درمنطقه باشد؛ بدون شک اختیار پایان جنگ در دست دشمنان پاکستان خواهد بود.
درگزارش ها احتمال داده شده که با انصراف از یورش مستقیم، فشار بر رویکرد گسترش عملیات اطلاعاتی و انتحاری براهداف عمده در افغانستان دو برابر خواهد شد.