-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ خرداد ۱۵, شنبه

چکیده گزارش ها از محافل خاص مشعر است که تظاهرات امروزی در مزار شریف، تقابل بین حنیف اتمر و حکومت بلخ را حاد تر ساخت و کار آمدن حکمتیار به کابل یا کدام جای دیگر را خراب کرده است. حالا امکان یک معامله در دست بررسی است. راه دیگری نیز در مورد معامله بین حکومت بلخ و شورای امنیت ملی مطرح است: معامله بر سر جمعه خان همدرد. حکومت بلخ حاضر به اعطای هیچ امتیازی به جمعه خان نیست و او را نماد یک تهدید سازماندهی شده تلقی می کند.
حال شورای امنیت ملی مانده است که آیا نقش جمعه خان را کمرنگ کند یا او را ازین بیشتر کلان کند. کلان کردنش می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. کوچک کردنش، زمینه را برای رشد یک جایگزین مساعد می کند و همچنان از تنش اتمر با والی بلخ می کاهد.