-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۰, پنجشنبه

درماه رمضان بسیاری از بی هنران دهان خود را کج کردند که «نعت» بخوانند. برای نخستین بار رسم منحوس عربی پوشی در تلویزیون ها و خانواده ها شایع شد. مردمی که این چنین خودش را تحویل امواجی میدهد که دیگران برای چرخانیدن خودش برپا کرده اند سزاوار چه نوع سرنوشتی است؟ لچمرغ ترین آدم ها برای نعت خواندن و عربی پوشی به سیالی برخاسته اند. ما شاهد خواهیم بود که این ها بعد از رمضان دو باره تابع رسم نمرود می شوند.