-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه

برگِ 376، خاطرات امیرعبدالرحمن خان، تاج التواریخ
13: آشنایی به زبانهای خارجی
السنۀ مفصلۀ ذیل را می توانم تکلم نمایم و خطوط آن ها را هم بخوانم. افغانی، که زبان قدیم افغانستان است و فارسی که زبان علمی می باشد و روسی و عربی  وهندوستانی. این دو زبان آخری را کاملاً نمیدانم؛ ولی می فهمم. مایل هستم که از تمام مطالب، چیزی تحصیل نمایم  وابداً  موقعی را به جهت تحصیل علم تازه از دست نمیدهم. لهذا هر قوت از مردمان خارج یا از اهالی وطن کسی به حضورم می آید، از آن ها هرگونه سوالاتی را می نمایم. مخصوصاً از مطالبی که میدانم آن ها را اطلاعی کامل حاصل است. خیلی تحقیق می کنم تا به این واسطه از هر کس چیزی کسب نمایم.