-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۰, یکشنبه

منشی عمومی ناتو گفت که افغانستان تنها نیست و ما به آن متعهدیم. نادرستی این ادعا دیگر برای هیچ کس پوشیده نیست. ناتو وشرکاء فقط برای پاکستان٬ مافیای گزینه شده و منافع خود شان متعهد اند. تعهد رسانه یی ناتو نسبت به افغانستان با ضد حمله چین ایران هند و روسیه رو به رو است. ناتو شاید روی آخرین گزینه فکر می کند.