-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳, یکشنبه

سایۀ عربستان بر «دهمزنگ» کابل

شیرازۀ داعش درگاهواره اصلی اش از هم گسیخته است.درود به روح ده ها هم میهن من که درمیدان دادخواهی «دهمزنگ»، نقد جان به آینده گان دادند. به بازمانده های آن خشت های طلایی که نوبت به نوبت بر بنای تاریخ عدالتخواهی نشستند و می نشینند؛ ایستاده گی و پایداری طلب می کنم. توفان بیداد، درچهارسوی افغانستان، حتی نفس برآوردن مردم را به تطبیق نقشه های چند کشور بیگانه به خصوص، عربستان وپاکستان مشروط و مربوط کرده است. داعش، نام مستعار طلاپرستان عرب است و قافله سالاران جنگ راهبردی در حوزۀ افغانستان است. این طور پیداست که تنش و تکان های هولناک دیگری در راه است. 
زلزلۀ سیاسی در ترکیه نشان داد که داعش، جنگ را درمحاذات بومی خویش درحال باختن است. کشورهای «اسلامی» نظیر ترکیه و عربستان که مؤلفه های منطقه یی و راننده های ماشین وحشت داعش به شمار می روند، اکنون خود معروض به فروپاشی و بحران داخلی اند. 
گشایش محاذ داعش درافغانستان، نوعی گریز ازآتشی است که خود افروخته اند. در سال های هشتاد میلادی که «جهاد» برضد افغانستان اعلام شد، هزاران خلافکار، مجرمین زندان ها و معترضان کله شخ عرب را بر طشت پاکستان ریختند تا خود از شرارت فرزندان خویش، برکنار، و پروژۀ انهدام افغانستان به جلو برود.

درین مرحله، جنگ نا تمام در عقب خانۀ طلا پرستان جریان دارد و پرتاب شراره های متفرقۀ آن به جان مردم افغانستان، باعث نجات طلاپرستان نخواهد شد. آن مارهای داعشی خود را به خانه ما رها می کنند، مگر اژدهای داعشی ساخت ایران و هند را که دراطراف شان چنبر زده اند؛ چه چاره می کنند؟