-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۷, پنجشنبه

خدمات جنرال نیکولسون به دفتر رسانه یی داعش

وقتی فیصله بر سرنگونی طالبان شده بود، یک جنبندۀ کوچک در روی زمین و دربافت خانه های خاکی و زور آباد ها، از چشم ردگیرهای هوایی وزمینی راهی برای پنهان شدن نداشتند.
نیازی به داعش نیست؛ خود شان مسئولیت رسانه یی کردن همه چیز را به دوش گرفته اند. 

جنرال نیکولسون به کشف بی سابقه در تاریخ بشریت نایل آمده است. او امروز اظهار داشت که داعش عراق و سوریه با داعش افغانستان در «تماس» است! 
خود منابع امریکایی در همرسانی اخبار داعش با خود داعش مسابقه می دهد! کمک مالی داعش عراق و شام به وسیلۀ اجنات، موجوات ناشناخته و یا ملائک، از مسیر عرش به داعش افغانستان نمی رسد. این مسیر در دست حکومت هاست و خط عمومی ارتباط جهانی در نظارت ماهواره ها و شبکه های اطلاعاتی بسیار هوشمند غربی ها به خصوص امریکا قرار دارد.

مخارج جنگ داعش که با بانکنوت یا اسکناس های فزیکی تأمین نمی شود. بانک ها در دست کیست؟

امکانات لوژستیکی داعش عراق و شام از کدام مسیر ( زمینی، هوایی با دریایی) در دسترس داعش افغانستان قرار داده می شود؟ داعش عراق و شام با کدام تجهیزات مخابراتی بین المللی یا منطقه یی با داعش افغانستان در تماس است؟ شرح نا گفته هر سه سوال پیشگفته نزد امریکا است. اگر دستگاه های فوق پیشرفتۀ امریکا و ناتو درین رابطه به درستی کار نکرده یا در  ردگیری این معما دستخوش اخلال و سوء تفاهم باشد؛ ما به یاد می آوریم زمانی را که تصمیم به سرنگونی طالبان گرفتند. ما دیدیم که حتی یک جنبندۀ کوچک از چشم ربات های رهبری شدۀ امریکا نمی توانست پنهان شود. حتی داتس طالب در کوچه آرام آرام میسوخت وبه خاکستر مبدل می شد؛ ولی همسایه اش تا زمانی که صبح نشده بود؛ از قضیه خبر نداشتند.