-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۶, چهارشنبه

«جنبش روشنایی» در حساس ترین شرایط، درجاده یک طرفه راند. تکیه فقط روی یک گزینه ( تظاهرات درکابل) سرنوشت این جنبش را فقط با تظاهرات پیوند زده است و اگر تظاهراتی نباشد، جنبشی وجود ندارد. ضربه از سه طرف آمد: خلیلی ومحقق، جناح دکترغنی، تهدید تروریستی در خیابان. فشار چهارم، از نشانی مردم است که کم کم به گوش شان نشانده اند که از آنان استفاده شده است. جنبش روشنایی برای این که بتواند خودش را از نظر سیاسی- تئوری شکل بدهد، دست کم به چند سال دیگر نیاز دارد؛ مشروط براین که در نگاه تاکتیکی خود تعدیلاتی وارد کند.