-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه

ماده نهم وصیت نامه عبدالرحمن خان به پادشاه بعد از خودش ( امیرحبیب الله خان)
آن موادی که به مسایل سیاسی تعلق می گیرد، لازم است که در حل وفصل ان به وزراء و اعوان خود اعتبار نکرده برمسایل جزوی و کلی آن شخصاً اهتمام و غور نمایی.