-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۶, چهارشنبه

شماری احتمال داده اند که ایران روند اعمار نیروگاه های آب در افغانستان مختل می کند. این داستان درگذشته درست بود؛ اما بعد از همسویی استراتیژیک هند و ایران در افغانستان، ایران در سهم بردن از ذخایر آب افغانستان به عنوان شریک شناخته می شود. طرح مدیریت آب های افغانستان از سوی هندی ها ترتیب شده است و این پروژه بخشی از همان توافق راهبردی و تاریخی است.