-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۹, شنبه

نوستالژی بی زوال شاه امان الله

مقابله توپ با سوته و چوکی ممکن نیست.
منبع: تاریخ خرقه شریقه قندهار
تألیف: عزیزالدین وکیلی پوپلزایی

شاه امان الله به روز جمعه (چهارده عقرب) سال 1304 شمسی در مسجد جامعه خرقه شریفه در قندهار که خود مطابق همه وقته وظیفۀ امامت و خطابت را داشت، بعد از حمد و نعت به زبان عربی، مطالبی بیان کرد که اینک خلص آن را درج می نماییم:
.... در دوره حکومت من، قوانین که وضع و ترتیب شده اند، تماماً همان احکام قرآن پاک و رسول اکرم بوده مطابق به مذهب شریف حنفی است.
وی گفت:
 در نظامنامه ها- رفاه و آبادی و آسوده حالی غریب ترین و عاجز ترین طبقه ملت افغانستان زیر نظر گرفته شده است. اساس فکر من، تنها بیداری و خبرداری عامه ملت از حقوق خویش و خوبی و آسوده حالی عمومی می باشد؛ و فقط برای به دست آمدن همین مطلوب، نظامات موجوده را وضع کردیم تا دست ظالمان و متجاوزین از سر مظلومین و بیچاره گان کوتاه باشد.

وی گفت: یگانه علاج این درد ووسیلۀ دیگر ترقیات و بهبودی های شما، علم است.

وی گفت: اختلاف و پریشانی ها که تماماً نتیجه بی علمی است، مرا از حد زیاد زیر تأثیر آورده به انوار علم و عرفان ایشان را راهنمایی کنم. لهذا از یک طرف برای شان نظامات و قواعدی را وضع کرده ام تا از طبقه موجوده ملت افغانستان دست اذیت کوتاه شده، تماماً به واسطه تحقیقات و عمل نمودن آن ازمضرات برکنار و با مسرت سر دچار شوند و از جانب دیگر، مکاتب و مدارس متعددی را در تمام گوشه های مملکت خود شان گشاده ام تا طبقه آینده مردم افغانستان، عالم و دانسته شده، خوب تر، ازین نظامات و قوانین موضوعه ام استفاده کرده به واسطه علم و عرفان نه تنها درد های ملت افغانستان را دوا، بلکه به ترقیات و تعالیات موجودۀ جهان نیز آشنا شده این زحمت کشی مرا که برای آبادی و بهبودی افغانستان می نمایم؛ تقدیر خواهند کرد.

نظامنامه برای عموم شما آزادی اسلامی و حریت شخصی تان را اعطا کرده است و شما را از سایر پریشانی و درمانده گی نجات بخشیده است. به آتیه اولاد خویش دلسوزی کنید و آن ها را به مکاتب بفرستید.
و گفت: امروز در دنیا توپ هایی موجود است که بیست میل خاک دشمن را زیر آتش می گیرد و طیاره هایی ساخته شده که از تمام حرکات و سکنات رقیبان خود کشفیات می کند. مقابله توپ با سوته و چوکی ممکن نیست...