-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۱۶, چهارشنبه

بزرگ ترین جنایتی که خلیل اندرابی به آن دست زد، هیچ واکنشی در سطح حکومت برنیانگیخت. حلقات وابسته به «ستون» های اطلاعاتی در داخل حکومت آن چنان تنگاتنگ و در تماس دایم با هم قرار دارند، که دنبالۀ قضیه را بریدند. گروه های مسلط بر حکومت هماره بر «جورآمد» با یکدیگر تعامل می کنند.