-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ تیر ۲۰, یکشنبه

اصلاْ فریاد گری های رسانه یی غرب برای بیرون شدن از افغانستان در واقع یک عکس الحرکت است. آن ها تا زمانی که قادر به حفظ وضع باشند درین جا می مانند. سیاست ورزان افغانستان ازین مجبوریت کلیدی غرب نتوانست زیرساخت های خود را اعاده کند.  تخته خیز افغانستان جاذبه سرنوشت سازی برای امریکا و ناتو در نبرد راهبردی با قدرت های در حال گسترش چین٬ هند٬ ایران و روسیه دارد. اکنون بعد از پانزده سال٬ حضور امریکا به درد افغانستان نمیخورد.
دلیلش این است که آن ها درین پانزده سال به جای تکیه بر افغانستان برای حفظ پاکستان و همچنان پایگاه های نظامی شان در پنج نقطه افغانستان سرمایه گزاری کرده اند. سی میلیون نفر که صاحب اراضی اند صرفن طعمه جنگ باقی مانده اند. این اشتباه دیگر قابل ترمیم نیست.