-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۹, جمعه

درمجالس ائتلاف شمال- شرق چه می گذرد؟

فقط یک راه، یعنی آخرین راه که در محافل سری در بارۀ آن علنی تر سخن گفته می شود، این است:

اگر تیم ارگ در تعمیل مفاد مندرج درتوافق نامه از نظر زمانی و ظرفیت تصمیم گیری کوتاه بیاید و همزمان، بحران عود کند، چه باید کرد؟


اطلاعات «درون محفلی» از کابل مشعر است که کاخ سفید قصد ندارد از تیم دکترغنی در مبحث « کمیسیون اصلاح انتخاباتی» و « توزیع شناسنامۀ برقی» حمایت کرده و جبهۀ جدیدی در پروان و شمال علیه خود باز کند. سفرای امریکا، انگلیس و نماینده های ناتو با دکترعبدالله و استاد سیاف خواستار خویشتنداری و شروع یک فصل تفاهم سیاسی برای اجرای مفاد مندرج در توافق نامه دکترغنی- دکترعبدالله شده اند. فشار بر گروه ارگ فزونی داشته است.

به قول ناظران نزدیک به دو تیم، دو مشکل حاد- تطبیق بی قید و شرط دو مورد پیشگفته-  برای تیم ارگ، به مثابۀ مرگ تاریخی به حساب می آید. در محافل شبانگاهی بحث و فحص های سختی در دوسوی حکومت ( کاخ ارگ و کاخ سپیدار) در جریان است. در تازه ترین مورد، ارگ فیصله کرده است که تحت شرایطی، ( که تا کنون مشخص نشده) توزیع شناسنامه برقی آغاز شود تا فشار «سپیدار»ی ها، جنجال حامدکرزی و تحکم محور «حراست» به رهبری استاد سیاف بر حکومت اندکی کاهش یابد.

اما براساس یافته های تازه ( که هنوز هم متغییر وجاری است) رهبران معترض در مجالس ائتلاف شمال- شرق، نسبت به اجرای مفاد توافق نامه حکومت وحدت ملی از سوی ارگ، تردید دارند و آن را شروع فاز تازه یی از سبوتاژ و وقت کشی عنوان می کنند. آن ها از سازش مخفی دکترغنی با حکمتیار و آتش بس میان طالب و داعش مشوش شده اند.

دادن فراخوان به لویه جرگه، توزیع شناسنامه و اصلاح لوایح انتخاباتی از توان تیم ارگ فراتر است ( ضمن این که از نظر تاریخی وسنت قدرت درافغانستان یک تابو حساب می شود) اما وضع طوری پیش می رود که هیچ راهی جز حل فوری همین موارد، در دسترس نمانده است. 

 در محافل سری این پرسش برجسته است:

اگر تیم ارگ در تعمیل توافق نامه از نظر زمانی و ظرفیت تصمیم گیری کوتاه بیاید و همزمان، بحران عود کند، چه باید کرد؟ 

احتمالات اولیه می رسانند که ائتلاف شمال- شرق به رهبری استادسیاف برای مهاربحران آماده می شود تا قدرت را در دست گیرد و با اجرای فوری مفاد مندرج در توافق نامه غنی- عبدالله شرایط لازم را برای انتخابات بعدی مساعد کند.

مدیریت بحران به این شکل، از حمایت منطقه و (ناگزیر) امریکا برخوردار است. ما متوجه هستیم که تا حال بسا رهبران و نخبه ها کشته شده اند اما بینی استاد سیاف تا حالا خون نشده؛ و به شمول «شیخ السفراء» نماینده های دپلوماتیک قدرت های بزرگ عقب خانه استاد سیاف نوبت گرفته اند. حتی مجددی که در زنده گی اش نه کدام سرباز شوروی را کشته، نه طالب و نه کمونیست وطنی را؛ دست کم یک بار توفان انتحاری را از سر گذراند؛ ولی سیاف، قایم بالذات است.