-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۸, دوشنبه

آذری ها خیلی جسارت کردند.

لغو ویزا بین ایران و  آذرباییجان
این یک رویداد دراماتیک است؛ چیزی که تهران در آرزوی آن بود. بر طبق عهدنامه گلستان در سال  ۱۸۱۳  بین حکومت قاجار و روسیه، آذرباییجان کنونی به شمول ارمنستان وبخش هایی از گرجستان مناطقی بودند که از پیکرۀ ایران جدا شدند. ایران از کنده شدن قطعاتی از پیکره اش، داغ های بی درمانی در سینه دارد.