-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

مترسک بازی مجدد علیه جنرال دوستم

آیا جنگ سرنوشت ساز دوستم با طالب است یا با واحد های شبه نظامی جمیعت در گسترۀ شمال؟


دهن کجی معنادار، درعین حال تهی از معنا درسرزنش جنرال دوستم از سر گرفته شد. سازمان نظارت برحقوق بشر می‌گوید که شبه نظامیان جنبش به رهبری عبدالرشید دوستم از چندین سال به این سو به دست داشتن در جنایات جنگی چون قتل صدها زندانی طالب در سال ۲۰۰۱ متهم می‌باشند.
پاتریشیا گروسمن، مسئول ارشد بخش افغانستان در سازمان نظارت حقوق بشر: " قتل ها در فاریاب تازه ترین موارد یک سابقۀ طولانی جنایات از سوی شبه نظامیان دوستم است."

این پروژۀ گذرا وبی فایده باراول روی امواج رسانه ها نرفته و بار آخرش هم نخواهد بود.

پاتریشیا و همسویانش، هیچ گاه یک توضیح عقل پسند نداده اند که کدام یک از فرماندهان و آنانی که سروکار شان با جنگ بوده، در جنایات جنگی دخیل نبوده اند. جنگ، بالذات، مادر جنایات جنگی است. اما به مقتضای موسم عملیاتی، هراز چند گاه، پارچه سرخ را به سوی یک یا دو تن از سران نظامی وسیاسی تکان میدهند.

پاتریشیا گروسمن (ظاهرن) تنها یک جزیرۀ جنگی را دیده و برای دیدن صد ها دوزخ جنگی در سراسر افغانستان از جمله کابل، خودش را به کوری زده است. آری همان «کوری» ژوزه ساراماگو، اما از نوع سیاسی وعملیاتی اش. این کوری، ذاتی هم است وهم مقطعی. کشتاری که درکابل و بدخشان وهلمند روان است، مثل این که دیگرعادی شده و اهمیت گزارشدهی خود را از دست داده است!
گذشته ازین ماجراهای نوبتی، برداشت اول این است که جنرال دوستم عزمی کارتمام در جنگ شمال ندارد و به گونه یی مرموز، در هم آهنگی با ارگ، به تبعید احتمالن خود خواسته در شمال رفته است. بحث ثانی، نافی برداشت اولیه می تواند باشد؛ بدین شرح که دوستم چنان وضع الجیش آراسته که ممکن است خودش را برای تصرف کل شمال آماده می کند؛ و انتصاب عملیاتی در فاریاب، تصادفی نیست.

آیا جنگ دوستم با طالب است یا با واحد های شبه نظامی جمیعت در گسترۀ شمال؟ چنگک اندازی سازمان نظارت برحقوق بشر حکایه از آن دارد که انتخاب جامعه جهانی در مسند شریک نظامی وسیاسی در شمال، جمیعت اسلامی است. جمیعت از سوی هند، ایران و روسیه حمایت می شود.

جنرال دوستم اگرواقعن دست باز پیدا کرده و آهنگ سرکوب مخالفان کند، هیچ کسی در آن حوزه زنده باقی نمی ماند. اما آن جنرال دوستم، مرد رزم و بزم، گویا در قید زمان و زمانه یی نا متعارف، گیر مانده و به طور نمادین در خیمه پورتاتیف خاطرات فرقه ضربتی 53 زندانی شده است.
ازنظر سلسله مراتب اداری، مهم ترین سوال این است که معاونت اول ریاست جمهوری از نظر کاری نقش اجرایی و نظارت امور را دارد؛ ازین قرار، حکومت کنونی، شعبه معاونت اول را تخته کوب کرده و صلاحیت ها یا به ارگ یا به ریاست اجرائیه منتقل شده است. رهبری و سران جنبش هم درخاموشی به سر می برند؛ آیا منتظر وقوع کدام رویدادی می باشند؟