-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۱, دوشنبه

اراجیف داعش علیه روسیه

گروه تروریستی داعش نیروهایش را به جنگ در روسیه فراخواند. داعش از چه منظری با روسیه سر می جنباند؟ خنده آور است. یک گروه مسلح زیر ضربه از چهار طرف، چه غلطی کرده می تواند جز این که یک ریشداری برود و یک زخمی گریزان در جایی بزند و نامش را تهدید بگذار. داعش پروژه یی بود که روسیه آن را با شکست مواجه کرد. با همین اعلان به یاد یاد داشته باشید که بساط آدم سوزی، جهاد نکاح و دهشتی که این گروه در سوریه راه انداخته، به زودی برچیده خواهد شد.