-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۳, چهارشنبه


قراین و شواهد غیر رسمی نشان می دهند که امکان جور آمد بین دکترغنی و عبدالله به اندازه یی نیست که به همه شروط دکترعبدالله پاسخ قانع کننده داده شود. گروه رئیس جمهور نیز فشار خود بر دکترغنی را تنگ تر کرده اند تا از هر گونه عقب نشینی در برابر عبدالله پرهیز کند. آن ها گفته اند که بین یک قدم عقب نشینی و عقب نشینی کامل درین ماجرا چندان تفاوتی نیست و طرف «اجرائیه» میخواهد اختیارات و قدرت را افزایش دهد.