-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۵, جمعه

برای امریکا، یگانه گزینه، پیوستن به ائتلاف روسیه، ایران وهند است.

امریکایی ها نتیجه گرفته اند که پیروزی در حوزه افغانستان با تکیه بر پاکستان یک شگرد کهنه و ناکام است. بحث اساسی در حلقات واشنگتن برین متمرکز است که بدیل شاهراه تدارکات به عوض پاکستان تحت مطالعه قرار گیرد. راه سوم این است که امریکا کم کم به ائتلاف روسیه، هند وایران نزدیک می شود. شبح ایران مانع اصلی است و این گره به بازشدن گره توافق نامه «برجام» بین ایران و غرب به رهبری امریکا رابطه دارد. طوری که می بینیم، گره برجام، ممکن است به آسانی گشاده نشود. از همین رو، چالش ایرانی علیه امریکا در افغانستان سخت تر خواهد شد.