-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۵, جمعه

دولت کابل از کارزار سرکوب بی امان علیه داعش و طالب، طفره می رود. این یک تصمیم بین المللی است.
استقرار داعش دربخش هایی از افغانستان با وجود گسترش تبلیغات چند جانبه، و سازماندهی بازی موش و گربه از سوی اردوی افغانستان و نیروهای خارجی، تا هنوز محقق نشده است؛ درعوض،  تهدید های اطلاعاتی صریح از آدرس ایران علیه صاحبان این «پروژه» به خصوص برضد عربستان سعودی، هم به طور سری و هم به گونه رسمی تشدید شده است.
این وضع، بازار طالبان و ضد طالبان را بازهم رونق داده است. نیروی ضد طالبان در حکومت مستقر شده و طالب، در کوه ها و صحرا ها «حفظ» می شود. 
اکنون حذف طالبان از نظر عملی به نفع هیچ کشوری نیست و طالب، اکنون از حمایت ایران، روسیه و چین بهره مند است. هیأت طالب در پیکن، صرفن فانتزی رسانه یی نیست. تئوری پایان پروژه طالب، دست کم درحال حاضر، مختومه شده است. جنگی همه جانبه درپیش است تا توازن و آرایش کنونی به هم بخورد؛ اما چنین چیزی به احتمال قوی اتفاق نخواهد افتاد. اجماع روی «تقسیم» جغرافیای اقتصادی، آخرین چیزی است که باید اتفاق بیفتد؛ ورنه، همه بازیگران درین گیرودار بازنده اند و پول های شان حریق می شود.