-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۴, پنجشنبه

ارگ، کمیسیونی را برای خاکسپاری امیرحبیب الله مؤظف کرد

اشاره: در دقایق نودِ بحران دوسره ( تحرکات گروه دکترعبدالله و سازماندهی خشم وخروش خیابانی از پروان تا کابل) ، خبرمی رسد که دکترغنی کمیسیونی را برای رسیده گی قانونی به هدف «اعزاز وخاکسپاری امیرکلکانی» مؤظف کرده است؛ اما این بحران تلخ با کشاکش دکترغنی- دکترعبدالله برسر تقسیم قدرت مصادف است و می تواند به یک انفجار تاریخی دیگر منجر شود.


از قلم محمد اکرام «اندیشمند»
چند نکته در مورد خاکسپاری امیر حبیب الله کلکانی:
الف: - خاکسپاری و اعزاز امیرحبیب الله کلکانی برای این نیست که او بر ضد شاه امان الله خان و اصلاحات او جنگید و او را از سلطنت خلع کرد. قبل از حبیب الله کلکانی طبل دشمنی با امان الله خان و برنامه های او از میان قبایل جنوبی و مشرقی و سران این قبایل و همچنان خانوادۀ مجددی و شماری از عالمان دینی در کابل به صدا در آمد و شمشیر بغاوت علیه شاه امان الله را آن ها از نیام بیرون کشیدند:
1- اولین شورش مسلحانه در اوایل سال 1924 میلادی در جنوب از سوی قبایل منگل بوقوع پیوست، سپس قبایل دیگر چون احمدزایی، جاجی و سلیمان خیل نیز سر به شورش برداشتند. این شورش تا شروع سال بعدی دوام یافت. امان الله خان، شورشیان را پس از جنگ های که دامنۀ آن تا غزنی و لوگر کشانیده شد، در هم شکست و با دستگیری و اعدام تعدادی از آنها در می 1925، این بغاوت را فرونشاند.
2- دومین شورش علیه شاه امان الله و اصلاحات وی از سال 1927 آغاز یافت. پس از سفر اروپایی شاه در 1928 و پس از تدویر لویه جرگۀ پغمان، محمدصادق مجددی و برادر زاده اش محمدمعصوم مجددی با جمعی از ملاهای همفکر خویش برای ایجاد شورش علیه شاه به جنوب رفتند. هر چند آنها در این شورش ناکام ماندند و تعدادی از شورشگران زندانی و اعدام شدند.
3- سومین شورش در مشرقی از میان قبیلۀ شینوار بر خاست. سردستۀ شورشیان مشرقی محمد علم خان شینواری و محمد افضل خان بودند که به شهر جلال آباد حمله کردند و قنسلگری بریتانیا و قصر سراج العمارت را به آتش کشیدند. 
4- چهارمین شورش که در واقع ادامۀ شورش مشرقی بود در تگاب آغاز یافت که این شورش را علیه شاه امان الله و حکومت او، آخندزادۀ تگاب که قبلاً از سوی شاه لقب "فخر المشایخ" را گرفته بود رهبری میکرد. 
5- پنجمین شورش علیه شاه و در امتداد شورش تگاب به کوهستان و کوهدامن تعمیم یافت و رهبری این شورش ها به دست حبیب الله کلکانی افتید. اما حبیب الله کلکانی که در شمال پایتخت از تمام قبایل و دسته های شورشی دیگر به پایتخت نزدیک بود با استفاده از اوضاع بی ثبات در کشور به پایتخت حمله کرد و به روز پانزدهم جنوری 1929 در باغ مهمانخانه هواداران و لشکریانش او را قبلاً به عنوان امیر حبیب الله خادم دین رسوالله پادشاه اعلان کردند.
ب: - خاکسپاری و اعزاز امیرحبیب الله کلکانی در جهت تایید و همنوایی با خیانت، بغاوت، دزدی و قطاع الطریقی نیست که در تاریخ دروغین و تحریف شدۀ رسمی و سرکاری از او چنین تصویری ارائه می شود. زیرا؛ امیر حبیب الله کلکانی در پای هیچ سندی که حکایت از خیانت ملی داشته باشد، امضاء نکرده است. او، نه امضاء کنندۀ معاهدۀ لاهور با انگلیس و رنجیت سینگ است، نه امضا کننده معاهدۀ گندمک، نه از دیورند و ......... و نه شاهد و سندی در مورد غدر و عهد شکنی اش وجود دارد. 
ج: - خاکسپاری و اعزاز امیرحبیب الله کلکانی، حرمت نهادن و عزت گذاشتن به مظلومان و مظلومیتی است که قربانی غدر و بیداد شده اند. واکنشی در برابر عهدشکنی، تحقیر، تبعیض، بیداد، تمامیت خواهی و نابرابری های فزایندۀ سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ...................تکریم عدالت و احیای صداقت و پاکدلی که با تیغ دروغ و نیرنگ بریده شده است.
خاک سپاری و اعزاز امیر حبیب الله کلکانی، اصلاح و تصحیح تحریف و دروغ تاریخ سرکاری و رسمی افغانستان است. این خاکسپاری هیچ چیزی را خدشه دار نمی کند؛ نه وحدت ملی را، نه عدالت را و نه امنیت و ثبات را. و بر عکس، این خاکسپاری، بروی بی عدالتی و بی انصافی و بروی غدر و نفاق ملی خاک می پاشاند.