-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۲۹, جمعه

آیا کابل شش میلیون نفوس دارد؟

غلام محمد «ملکیار»


درين اواخر بسيار شنيده ميشود كه كابل شهر شش ميليون نفري است. اين رقم را فقط موسسات خدماتي به خاطر بلند بردن تشكيل و بودجه خود معرفي مينمايند و اگر پرسيده شود دلايلي را پيش مينمايند كه هيچ منطق ندارد.
تا چهار سال پيش مساحت كابل را ٤٤ كيلومتر مربع ميگفتند و دريكسال اخير حدود ٢٧٠ كيلو متر مربع مينويسند كه من هم منبع آن را نميدانم. به هرحال اگر مساحت كابل حدود ٢٧٠ كيلو متر مربع باشد و براي هر شهروند عزيز كه بايد حد اقل ١١ مترمربع محل بودوباش داشته باشد نيم مترمربع محل زيست اختصاص دهيم آنگاه حد اقل سه ميليون متر مربع زمين يا سه هزار كيلومتر مربع زمين ضرورت است. متاسفانه شهر كابل همين حالا حدود ٢٧٣٠ كيلو مترمربع قرضدارميشود و تمام مساحت ولايت كابل با ولسوالي هاي آن حدود ٤٠٠٠ كيلومتر كم وبيش است. 
علاوه بر آن ميگويند كه در شهر كابل حدود ٩٠٠ هزار عراده موتر گردش مينمايد. محاسبات بنده در جريان مطالعات كيفيت هواي شهري نشان ميدهد كه يك موتر حداقل ٢٠ متر مربع ضرورت دارد كه جمعآ بايد ١٨٠٠٠ كيلومتر مربع زمين شهري تنها براي پاركنگ ضرورت است. اگر اين ارقام درست باشد بايد شهر كابل معجزه كند.
خلاصه! آيا تا حال ديده شده باشد كه دو موتر سرهم پارك شود؟.
متيقن هستم كه تيم جوان در شاروالي كابل به اين ابهامات پايان ميدهد.
براي معلومت بيشتر به مجموعه " راهكار هاي اقتصادي تحفظ محيط زيست" كه اينجانب تحرير داشته است و عنقريب چاپ خواهد شد مراجعه نماييد. درين كتاب محاسبات دقيق جابجا شده است.