-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

ما از گسترۀ تمدن های بزرگی می آییم که پس ازشکسته گی های مهیب، به خشکستان های ساکت بدل شده اند. این که صحرا های پرت زیر آفتاب قرون، دو باره روی تمدن به خود ندیده است؛ رازی است که اندرین صدا توان به آن رسید: 
« عیش مرد آن است که یاغی را یاسا میشی کند وآنان را از بیخ براندازد وچشم عزیزان ایشان را بگریاند واختگان فربه، به زین زرین ایشان را برنشیند وشکم وناف خاتونان ایشان را جامۀ خواب سازد ولب ودهان ایشان را می بوسد.» ( فتوای چنگیز- به نقل ازجامع التواریخ رشید وطواط)