-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۳, چهارشنبه

شروع لجام بریده گی بر سر «لویه جرگه»

تلاش ها درجریان است تا از تصادم و تقابل جناح ها به رهبری دکترغنی و دکتر عبدالله برای باقی ماندن در قدرت جلوگیری شود.


خبر می رسد که مشورت های پنهانی دراتاق های خاص دررابطه به تشکیل یک حکومت درجریان است.

 نکات کلیدی شورو مشورت ها این است که با انقضای دوساله توافق غنی- عبدالله، هردو جریان ائتلافی حق ادامۀ حکومت غیرقانونی را ندارند.
عمر داوود زی از متحدان نزدیک کرزی- سیاف سخنان مشخصی برزبان رانده است. وی گفته است: سه ماه ديگر حكومت نامشروع مي شود كه ما نميخواهيم که یک حكومت نامشروع از بين برود و حكومت نامشروع ديگر روي كار بیايد، اين راه حل نيست. 
اگر امکان برگزاری انتخابات مهیا شود که بسيار خوب؛ ‌بهترين راه است، مطابقت با قانون اساسي دارد، از آن لحاظ حكومت مشروع خواهیم داشت، ‌اگر مشكلات دارد و مي گويد كه نميتوانيم؛ ناتوان هستيم و كارهايي كه صورت مي گرفت، انجام نشده و حالا انتخابات نمي شود، ‌اگر وضعيت امنيتي را بهانه میکنند، گزينه دوم که در قانون اساسي تعريف شده است، لويه جرگه است.
عمر داوود زی از حواریون حامد کرزی بود.
 داوود زی افزود: فیصله های مشخص آخرین لویه جرگه یی را که کرزی راه انداخت، خودش نفی کرد. حیثیت هزاران ( به اصطلاح نماینده ملت) که از سوی حکومت دست چین شده بودند؛ زیر سوال رفت. جالب این است که هیچ یکی از آن ها نیز نسبت به لغو فیصله های آن اعتراضی نکرد. حالا نوبت به بزنس لویه جرگۀ جدید فرارسیده است.  این بار «شورای حراست وثبات» درهمگرایی با حامد کرزی، برای جایگزین شدن به جای حکومت دکترغنی- عبدالله آماده شده اند. به نظر نمی رسد که کاخ سفید در برابر این جریان، دست به فرمایشات تحمیلی جدید بزند.