-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۸, دوشنبه

من بحث تلویزیونی در مورد رابطه افغانستان با پاکستان را دیدم. احمدی، بشیربیژن و انجنیرتوریالی صحبت می کردند. بشیر بیژن اصرار داشت که قطع کامل رابطه با پاکستان یگانه راه مقابله با پاکستان است. بشیر عقل خود را از دست داده است. سیاست و درایت این نیست که «یاتخت یا تابوت» همه چیز را در قمار گذاشت.
شاید در آینده با گسترش دادوستد مستمر با هند، ایران، چین و بازارهای آسیای میانه، بتوان در مورد کاهش گام به گام رابطه با پاکستان فکر کرد؛ اما حالا چنین چیزی ممکن نیست. پاکستان در هر وزارت، ارگ و بنادر افغانستان حضور گسترده دارد. پاکستان در چهار اطراف کابل جبهات جنگ را فعال نگهداشته است. 
گذشته ازین، سیاست خارجی افغانستان ( که رابطه با پاکستان جزء آن است) مستقل نیست وتابع مقرره های کاخ سفید است.