-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۱۷, یکشنبه

موضوع عربستان؛ در سفرحنیف اتمر به ایران

از ورای گزارش ایرنا، استفهام می شود که دبیرشورای امنیت ملی ایران، برای کابل خطوطی سرخ ترسیم کرده است.

نکات مورد بحث میان حنیف اتمر مشاورامنیت ملی افغانستان و علی شمخانی دبیر شورای امنیت ملی ایران. 

این دیدار که در تهران صورت گرفته ( به دنبال کشتار تروریستی همایش مدنی جنبش روشنایی درکابل) به دعوت جانب ایرانی بوده است. 
صحبت در مورد تدوین راهبردهای مشترک در عرصه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و مرزی با افغانستان.

اما شمخانی رأس مذاکرات را در باره تلاش های عربستان برای «گسترش نزاع های فرقه ای و تروریستی» تعیین کرده بود. و از «تشکیل ائتلاف های غیر سازنده» به رهبری عربستان ( که ظاهرن افغانستان وپاکستان نیز درآن شامل اند) هشدار داده است.
مورد دیگر «تحرک و نفوذ گروه های تروریستی و قاچاقچیان مواد مخدر» از مرزافغانستان به سوی ایران بود.

شمخانی دلیل افزایش بی ثباتی و توسعه بحران های امنیتی افغانستان را اشغال کشور به وسیلۀ امریکا دانسته است.

در ضمن، با توجه به شرایط بحرانی کاهش سطح منابع آب در ایران، شمخانی گفته است که حق آبه ایران از بسترهای دریایی مشترک، «باید در چارچوب حق مشترک» تثبیت و رعایت شود.

خبرگزاری ایرنا، مطالبات و شرح نظرات حنیف اتمر را نیاورده اما به نقل از وی بر«  پیگیری سند همکاری بین دو شورای عالی ایران و افغانستان» تاکید شده است.