-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳۱, یکشنبه

منابع مؤثق: اکمالات هوایی طالبان افزایش یافته است

درشمال، بازار سرسام آورِ سلاح فروشی و فراهم آوری تجهیزات و مهمات فعال است. این بازار در دست فرماندهان دولتی قرار دارد.


آسمان افغانستان در اختیار پنتاگون و ناتو است. اکمالات فعال از طرف شب با استفاده از هلیکوپتر های پاکستانی و امریکایی صورت می گیرد. ورود چرخبال های تدارکاتی و نظامی پاکستان بر حوزه شمال درحال افزایش است. منابع خاص و همچنان برخی مردم محل صدای نشست طیارات را می شنوند و اخیرن گروپ های ناظر تثبیت کرده اند که طیارات امریکایی و پاکستان اکمالات طالبان و داعش را تشدید کرده اند.

علاوه برین، راه های تدارکاتی، سنتی کوهستانی و «بز رو» فراوان استند وتدارکات از زمین بدون رادع ومانع از چندین استقامت در جریان است. صورت دیگر مسأله این است: به اسلحه طالب نگاه کنید؛ همه اش از اردوی ملی و پلیس است؛ از رنجر گرفته تا مواد سوخت و ماشین های محاربه یی.

درکش وقوس های جنگی، طالبان چندین مرتبه قطعات به شدت مسلح دولتی را به عقب رانده یا خود شان عقب رفته اند؛ که در نتیجه، تمام سازوبرگ جنگی را گرفته اند. منابع موثق می گویند که فرماندهان پلیس و اردوی ملی، به شمول مواد سوخت، مهمات و لوژستیک اردوی ملی را به فروش می رسانند.
اکمالات از راه کنر و نورستان به سوی شمال نیزجاری است. اکمالات از استقامت چترال هیچ گاه بند نمی آید. درضمن، هزینه های عملیاتی که از بازیگران جنگ های نیابتی درشمال به جریان می افتد، گروه های مافیایی درخارج و داخل دولت را تشویق به فراهم آوری تجهیزات و مهمات برای طالبان می کند.

اکمالات طالبان تنها از استقامت پاکستان، عربستان، امریکا و حلقاتی در سکتور نظامی افغانستان صورت نمی گیرد، ایران و روسیه نیز به دسته جات همسو با خود شان در جنگ شمال، به هر طریق ممکن، اکمالات می کنند.  ایرانی ها درزمینه اکمالات به حماس، حزب الله، گروه های عراقی وحوثی های سرسخت یمن، و همچنان در سوریه تجربه هایی دارند که دیگران ندارند. بازیگران کلان، هریک تلاش می کنند که وضع الجیش دسته جات مربوط به خود شان را به هر قیمت ممکن حفاظت کنند. این حفاظت عمدتن با استفاده از منابع محلی وقابل دسترس صورت می گیرد.