-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۰, چهارشنبه

شماری از شاعران و سخنوران حاضر درشبکه اجتماعی به جای کلان کردن گلیم دراز گویی های بچه حکمتیار، صاف و ساده یک دوره آموزشی علنی برایش برگزار کنند تا این جوجه، بفهمد که خراسان است این جا، سخن گفتن نه آسان است اینجا.