-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مرداد ۳۱, یکشنبه

وحید «پیکان» همکار بی بی سی درکابل، خودش را با چالش های سیاسی وقومی درگیر کرده است. نبی مصداق و چند تای دیگر نیز در گذشته به دلیل همین گونه فعالیت ها از بی بی سی منفصل شده بودند. ایشان با این اقدام خود، در واقع چانس هرنوع پیشرفت در بی بی سی را درآینده از دست می دهد؛ خاصیت بی بی سی این است که زین پس، مونیتورینگ خاصی را در ارزیابی امور روزمرۀ پیکان در دستور کار قرار می دهد که در نتیجه، به طرزی نا محسوس، شمارش معکوس برای حذف وی از بی بی سی آغاز می شود.