-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

هولناک ترین اشتباه احتمالی جنرال دوستم

اشاره: شرایط به گونه یی پیش می رود که هیچ نیرویی دربرابر جریان دادخواهی تاریخی تاب مقاومت ندارد.


 بزرگ ترین اشتباه باور نکردنی ( اما احتمالی) جنرال دوستم شب گذشته در تماس چندین جانبه حضوری مقامات ارگ با خود جنرال رقم خورده است.

بحث سبوتاژ حرکت تاریخی «اعزاز وخاکسپاری امیرحبیب الله کلکانی» یک برنامه کاملن پوچ و از هر منظر، محکوم به شکست وفضاحت است. من قطعن باور دارم که نخست، جنرال دوستم را با دادن اطلاعات گمراه کننده از نظر ذهنی سبوتاژ کرده اند؛ ورنه، جنرال در کارنامۀ چهل سالۀ خویش کدام نقطۀ نامردی ندارد.

جنرال پوره ملتفت است که همین مردم، ( پیشگامان حرکت تاریخی برای اعادۀ حیثیت انسانی و تاریخی برای حبیب الله) در زمان حامد کرزی که اقامت گاه جنرال دوستم در شیرپور ماه ها درمحاصره قرار داشت؛ با تهدید به جنگ و اشغال ارگ، از بازداشت و شکستن شخصیت و مقام جنرال جلوگیری کردند. من شخصن خودم دو بار با مقامات ائتلاف شمال، به ویژه یک بار به طور ویژه با جنرال جرئت به خانه دوستم رفته ام و دیالوگ های نشست ها تا اکنون به یادم هست.

تیم حاکم با رستاخیز تاریخی به هدف اعادۀ حیثیت به نخستین حکومت تصادفی غیر سنتی، به شدت مستأصل شده است و با تمام امکانات سعی دارد جنرال دوستم را در شرایط بسیار شکننده و لغزندۀ کنونی به جنگی بکشاند که یک سر جبهه آن به خانه آبایی جنرال و دریای آمو و سر دیگرش به هرات و کابل وصل است. ظهور نوع جدید کلکانی، پسامد های مختلف و حیرت آوری در عرصه سیاسی و فرهنگی به بار خواهد آورد. جنرال دوستم در حال حاضر توان سد بندی در برابر صد ها نفر فرد مسلح هیجانی و حاضر به جنگ را ندارد.