-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

خبرگزاری «تاند» که به زبان پشتو فعالیت دارد، دریک حرکت تحریک آمیز، کین وغیظ جاهلانه و نهادینه شده یی را علیه جنازه های مقامات حکومت امیر حبیب الله کلکانی، به کار گرفته است. ظهور ادبیات لجن آلود در حق حبیب الله که زمانی به قرآن و پیمان اعتماد کرد؛ قریب نود سال است که ادامه داشته است. قابل درک است که در درون نویسنده های «تاند» چه آتشی برپاست که چه گونه در آن ها را میفرساید وبرمه می کند.
گویش و نوشتار سیاه، حقیقت را ظرف نود سال کشته نتوانست، از دست «تاند» و چند شبکورهای دیگر رسانه یی چیزی ساخته نیست.