-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۴, یکشنبه


شاه حبيب الله كلكاني با بي بي سنگري ازدواج ميكند و ثمره ازدواج اش دو دختر است بنام هاي بي بي سلطان جان و بي بي شاه سلطان 
پس از به شهادت رساندن شاه حبيب الله كلكاني توسط حكومت زمان دخترانش با مادرشان زنداني ميشود و دختر دومش در زندان به دنيا ميايد مدت هجده سال دختران شاه حبيب الله در زندان به سر ميبرند پس از رهايي فاميل شاه حبيب الله كلكاني در لنگري تركستان سابق و مزار كنوني به بيست سال تبعيد ميشوند و حق خروج و بيرون شدن از تركستان را ندارند.
حكومت نادر خان پس از رهايي و تبعيد به دختران شاه كلكاني با فرستادن دايه ها ميگويند ، در صورت ازدواج كردن و به دنيا آوردن فرزندان پسر آنها حق زنده بودن را ندارند.
در جريان تبعيد دختر ارشد شاه حبيب كلكاني بي بي سلطان جان با خواجه عبدالخالق كه از نزديكان شاه كلكاني که در تركستان سرپرستي از فاميل كلكاني بدوش داشته ازدواج ميكند و ثمره از ازدواج شان باقي نميماند، دختر دوم شاه حبيب الله كلكاني بي بي شاه سلطان با شخصي بنام عبدالروف ازدواج ميكند و ثمره ازدواج بي بي شاه سلطان و عبدالروف شش دختر بنام هاي بي بي رقيه بي بي ناديه بي بي شازيه بي بي نسرين بي بي فوزيه بي بي شميم و چهار پسر بنام هاي عبدالقدوس عبدالغفور عبدالكريم عبدالقيوم باقي ميماند...
عبدالقيوم نواده شاه حبيب الله كلكاني در زمان نبرد مجاهدين با طالبان در پروان از سوي طالبان به شهادت ميرسد.