-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

میرویس جلیل چرا کشته شد؟

کلیسای کوچک درکابل با مسئولان کلیسای پشاور نزدیک صدر رود مرتبط بود.شماری از هموطنان، درشبکه های اجتماعی، در بارۀ قتل میرویس جلیل خبرنگار بی بی سی در نیمه اول دهۀ هفتاد، مطالبی را پیوسته همرسانی می کنند. آن ها می نویسند که میرویس به خاطری که یک خبرنگار بود، به دستور حکمتیار به شکل فجیعی کشته شد.  این درست است که میرویس از سوی یک گروه از نفرات ویژه حزب اسلامی به قتل رسید. اما تا جایی که بنده از حوادث سری این قضیه مطلع بودم، به خاطر وابسته گی به خانواده خبرنگاران، درین سال ها در بارۀ جریان اصلی ماجرا چیزی ننوشتم.

اکنون زمان زیادی گذشته و باید موضوع را به اطلاع عمومی برسانم. میرویس جلیل به خاطر مصاحبه با حکمتیار کشته نشد، او به خاطر همکاری در تأسیس یک کلیسای مخفی خانه گی در غرب کابل مظنون واقع شده بود. حتی دربرخی موارد در نقش متولی آن کلیسا عمل می کرد. کلیسای کوچک درکابل با مسئولان کلیسای پشاور نزدیک صدر رود مرتبط بود.

امنیت کابل این موضوع را کشف کرده و بعد از گرفتن هدایات از رهبری دولت اسلامی و احمد شاه مسعود، ماجرا را جهت مشورت با استاد مزاری و حکمتیار نیز ارجاع داده بودند. موضوع حذف میرویس بین سه مرجع نظامی و سیاسی فیصله شده بود. یکی از خانم های نسبتاً سرشناس که ( به دلایل شخصی و حیثیتی از ذکرنامش می گذرم) درین پروژه سهم داشت. وی با خواهرش ساکن شهرنو کابل بود و در اداره و انتظام آن کلیسا، دخالت داشت. احمد شاه مسعود ترتیبی داده بود که آن زن کشته نشود و مابقی ماجرا... یک داستان طولانی است.