-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

درسی که پشتون، هزاره وتاجک نباید فراموش کند

نگاشته یی از قلم «اسدبودا»رمانتيزه كردنِ خشونت، تاريخ را تغيير نمي دهد، ما را به عقب مي برد. پيش نهاد من به نسل تاجيك هزاره اين است كه به خاطر درس از تاريخ دو گره گاهِ تاريخي را دقيق و درست بخوانند: ١، دوران حاكميتِ حبيب الله كلكاني، ٢، دورانِ مجاهدين. آرايش نيروهاي سياسي در هر دو دوره، درس هاي تكان دهنده دارد. پايان دوران حبيب الله كلكاني نادرخان بود و پايانِ دورانِ مجاهدين طالبان. در هر دو دوره، نتيجه سياه تر از حكومت هاي پيشين بود و هيچ تغييرِ تاريخي رخ داد. درسي كه مردم پشتون زبان از اين دو دوره بايد آموزند اين است كه اكثريت فقط يك "اسطوره" است. 

در نبود پشتيباني يك قدرتِ بيروني حاكميتِ آن ها بر كابل ناممكن است. درسي كه مردم تاجيك و هزاره از اين دو دوره بياموزند اين است كه نفس براندازي حكومت، بدون طرح بديل، پي آيند جز ويراني و سردرگمي ندارد. قدرتِ سياسي، فتح و براندازي نيست، نگه داري است. جنگ هاي شهري جهان نشان مي دهند كه رمانتيزه كردنِ خشونت بدون طرح بديل بيش از آن كه نظام ستمگر را ريشه كن كند، منطق ستمگري را تكثير و ستمديدگان را رو به روي هم قرار مي دهد.