-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

جاوید کوهستانی: بیایید به قبر کلکانی گُل بگذارید

آيا تاريخ حبيب الله بد تر از شاهان و أميران بعدى و قبلى است؟


 اگر شاه امان الله و پدرش را از اين ليست هم بيرون بكشيم، كى ها بهتر اند، مگر قراداد ها و معاهدات از شاه شجاع و رنجيت سنگه تا امروز را كى ها امضا و مهر كردند، قواى خارجى از انگليس تا روس و امريكا به تقاضاى كى ها آمدند ،آيا حبيب الله كدام قرار دادى امضا كرده ، آيا جنايات خانواده حكمران ( مصاحبان ) كه همه مبارزين استقلال و ضد انگليس را نابود كرد در اوراق خونين معاصر نوشته نشده ، وابستگى آشكار با انگليس نداشته است.

 به باور من اگر بياییم نقاط اختلاف را نه با منطق قومى از ابعاد روشن فكرانه بخوانيم؛ مگر شعار ضد ال يحيى توسط امين تركى و رهبران جهادى همواره تبليغ نشده است؟ كجای اين تاريخ افتخار است كه حبيب الله كلكانى بد بوده است ، از تره كى ، امين ، كارمل ، نجيب ، ملاعمر تا اينجا ، بيايید كه با همه زشتىیهاى كه درين تاريخ نهفته است، براى همسوى و همدلى كار كنيم.

 من باورم اين است كه اگر شما به حبيب الله خان احترام كنيد فردا براى أعزاز رهبران شما نيز فرصت باز مى شود و اين حق هر شاه و امير افغانستان است كه بايد قبر و آدرسى داشته باشد هم به خاطر خود و موقعيت اش و هم به خاطر تاريخ آينده.

 از تره كى امين تا داكتر نجيب الله ، ببرك كارمل حتى ملاعمر و هرگز و نبايد هميشه جمعى را توهين و كنيم. من ميخواهم بگويم كه بيايید روى قبر امير حبيب الله گل بگذاريد و من فردا با تو به قبر هر رهبر گل مى گذارم ، به خاطر آن که حافظه تاريخ را از دشمنى ها كدورت ها ميان اقوام پاك كنيم. ضرورت است كه خلاف ميل و انديشه خود براى مصلحت و قوام ملى خود را قربانى كنيم؛ در غيرآن بحران قومى شايد روزى همه ما را به كام خود فرو ببرد و يقين داشته باشيد كه طالب و ميله تفنگش بیشتر به سوى شماست؛ همان گونه كه داكتر نجيب را به دار آویخت، به هيچ يك شما كمك نخواهد كرد، اگر حبيب الله يك قرن قبل مخالف ارزش هاى مترقى امان الله بود، طالبان اقوام شما اينك در قرن بيستم دروازه مكتب را مى بندد و خلاف ارزش هاى امروزى است و بیشترين آسیب را اقوام پشتون مى بينند و چرا امروز و آن حبيب الله باغبان زاده كه به ساده گى ارگ را گرفت و با چه ساده گى رها كرد و با چه صداقت به دربار نادر امد ، من مطمئن ام كه روشن فكر دشوارى ها ، ملاحظات و ناهنجارى ها را مى داند و بايد بداند كه توحش قومى در گذشته هم به نفع نبوده و در اينده نيز نخواهد بود و ما علينا الى البلاغ و سلام