-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

در کندز چه خبر است؟

هاورن «سمرقندی» خبری را نوشته که ارزش دارد پیگیریی شود.


مجموعه گزارش های که از کندز دارم نشان میدهد اکثریت ذخیره گاه های سلاح ومهمات طالبان مورد حملات هوایی قرار گرفته نابود شده و شمار بسیار زیاد طالبان جنگجو ومسلکی و مدیران جنگ طالبان کشته شده است و روحیه رزمی شان بگونه بنیادی درهم شکسته روزانه ده ها طالب سلاح خود را میفروشد میروند طرف ایران ودیگر کشور ها به هدف فرار از دخیل بودن در جنگ ومورد پیگرد گرفتن توسط دولت و گفته میشود اینبار بگونه واقعی طالبان هدف قرار میگیرند ونابود میشوند.