-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

این طور پیداست که  جناب محترم نور رحمن اخلاقی، مو می بیند و «پیچش» مو را حرف اضافه می قیاسد.
 وقتی فردی چیزی می نویسد از نظر حرفه یی ووجدان مسوول، موظف است با قضایا از بسته گی های جهان «تنظیمی» خودش را وارهاند. اگرچه چنگ زدن به ریسمان تنظیمی یک واقعیت است و به عنوان یک حق فردی، عیبی ندارد مگر این ریسمان را نباید به گردن دیگران انداخت. دنیا و مفاهیمی که ما با آن درگیر هستیم ناکرانه پیداست و برای هیچ کسی درهیچ گوشه یی ازین سرای بی صاحب نمی توان نسخه پیچید و افکارشان را سرگیری کرد. چنین امری حتی درحد یک ایده آل نیز خیالی عبث است.
عیبی ندارد که مطلع شویم در جلسات سری «دانه درشت» های تنظیمی چه مسایلی رد و بدل می شود و منطق تجربی و ساختار ماهیتی و تاریخی ماجرا به ما چه روایت می کنند.