-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

نخستین ضربه حکمتیار به قانون اساسی

حالا فهیم قسیم و کرزی درصحنه نیستند که تروریستان را درمشورت با هم «باعزت» رها کنند.


حکمتیار از دور، از مخفی گاه، به جای این که مکلفیت های خود را اجرا کند، به دولت غنی- عبدالله دستور می دهد که زندانی های طالب را هرچه زود تر رها کند. حمایه و آزاد سازی آدم کشان مسلح مخالف قانون اساسی است. یگانه دلیل این که وی هرگز پایش به کابل نخواهد رسید؛ همین است.  او به نماینده گی از طالبان با دولت، سازش نکرده است. طالبان نیز، او را نماینده و مذاکره کنندۀ خویش اعلام نکرده اند. طالبان گفته اند که حکمتیار به «جهاد پشت کرد.!» وشاید در آینده او را آماج قرار دهند.