-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۱, پنجشنبه

استدلال خنده آور بشیر احمد ته ینجبشیر احمد «ته ینج» به نماینده گی از جنرال دوستم با تلویزیون «خورشید» از طریق تلفن صحبت کرد. وی گفت که ما در واقع از یک «تپۀ تاریخی» حراست می کنیم. چه اتقاق افتاد که جنبش ملی در طول حیات خویش، به طور اختصاصی، به فکر حراست از یک تپه تاریخی افتاده؟ آن هم درست زمانی که باید امیرحبیب الله و یارانش در آن مدفون شوند؟

امروز ساحات باستانی و تاریخی شمال افغانستان همه اش در دست دزدان و راهگیران و طالبان افتاده، اما جنبش تازه آمده است تا تپه شهر آراء را حفاظت کند. ته ینج گفت که اگر ما چنین نکنیم، این تپه به تدریج به نام حبیب الله کلکانی مسمی خواهد شد!
برنامه ریزان در ارگ، کار خود را به درستی انجام داده نتوانستند و جنبش، سبق دیشبه خود را درست نیاموخته است. این مسخره ترین حرفی است که ته ینج خان بر زبان آورد. خاموشی برایش بهتر بود. قطعن باور دارم اگر خبرنگار خورشید از وی سوال می کرد که اهمیت تاریخی تپه شهر آراء چیست، ته ینج هیچ توضیحی نمی توانست ارایه کند.