-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

احمدشاه مسعود گفت: پشت داکترنجیب را ایلا کندر اوایل سال 1373 یک مطلبی را در هفته نامه کابل نوشتم با این عنوان : «دکترنجیب الله چه گونه نقشه ترور می کشید؟»
سوژۀ اصلی آن روایت، مستند بود و در سال هایی که من در زندان پلچرخی بودم، استاد عارف «فرهت» از زبان یکی از قربانیان تصفیه حسابات درون حزبی که به طور سری به وسیله دکترنجیب الله صورت گرفته و شخص مذکور درحالی که مرگ خود را به خواب هم نمی دید، نیمه شبی از سلول بیرون کشیده شد و اعدام گردیده بود.
شادروان احمد شاه مسعود بسیاری از بزرگان و نظامیان را در تالار وزارت دفاع فراخوانده و سخنرانی داشت. فکر می کنم فهیم دشتی با من بود یا کسی دیگر، دراتاقی همجوار نشستیم. مسعود لحظاتی بعد ناگهان با چند نفر دیگر در همان جا ظاهر شد. گپ شان هنوز تمام نشده بود که از من پرسید:
موضوع داکترنجیب را از کجا به دست آورده بودی.
ماجرا را شرح دادم. او گفت: پشت داکتر نجیب را ایلا کن. او فعلن یک بندی است و دیگر در قدرت نیست. هرچه نجیب را بکوبی کدام فایده یی به وضعیت ملک نمی کند... به عوض این که نجیب را محکم بگیری چرا مسأله خط دیورند را بالا نمی کنی که حداقل فشار مطبوعاتی بر پاکستان شروع شود.
اشاره: البته من میدانستم که مسعود از طریق دکترعبدالرحمن، به طور منظم با دکترنجیب الله در باره مسایل جاری مشورت می کرد. شرح مشورت ها را یک اندازه در کتاب «راز خوابیده» آورده ام.