-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

سخنرانی دکترغنی در همایش ارگ شنیدم. ایشان از روی یک هدف سیاسی، پیوسته سعی کرد که کله حضرت مجددی را کلان تر کند؛ هرچه کرد؛ حتی از سوی مستمعان دست چین شده حاضر در مجلس نیز تصویب و استقبال نشد. تاریخ جهاد فعلن قابل انحراف یا تعویض و مغالطه نیست؛ چرا که همه زنده اند. 
دکترغنی چون از گسترۀ جنگ و جهاد معلومات دست اول ندارد، هرگز نگفت که سهم مجددی درجنگ چقدر بود. حکمتیار  زمانی به مجددی گفته بود که تمام جبهه و نفرات مسلح تو در جیبم جا می شود. ساخته کاری عجیب سیاسی در محفل ارگ این بود که عکس حشمت خلیل کرزی را در صدر به عنوان سالار شهدا نصب کرده بودند. مسخره گی از خود یک حد واندازه دارد. هیچ کسی سند ومدرک آورده نمی تواند که حشمت خلیل درجهاد شهید شده، درجبهات در راه وطن جنگیده و حالا نیز از سوی کدام کافر و مرتد کشته شده است. تمام تلاش دکترغنی این بود که طرف دکترعبدالله، و اردوگاه رو به گسترش احمد شاه مسعود یک سنگ دیوار بکشد. مضحک بود.