-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

حکمتیار از نظر روانی، هرگز گرایشی به همیاری و هم پذیری ندارد. سراسر گفتارش تهدید و برشماری کارخانه گی به دولت بود. غنی و گروهش که خیال داشتند یک بازوی نظامی برای خویش دست و پا کنند، اشتباه کلانی را مرتکب شدند. هرگاه کش و گیری تازه شروع شود، بازندۀ اصلی گروه ارگ است.