-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

توصیه سیاف به کرزی و حکمتیار

استاد سیاف در برگه فیس بوک خویش کرزی و حکمتیار را اندرز داده است:
(عذر غوښتنه
ښه انسان هغه دی چی دخپلو ناوړه کړو او وړو له کبله دپاک خدای
دربارته عذر وړاندی کړی او له هغه څخه مغفرت او بښنه و غواړی