-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

سرقومندان اعلی قوای مسلح! 
خبر داری مادری که سه فرزندش در صفوف نیروهای امنیتی شهید شده، گدایی می‌کند؟
حسیب معترف