-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

آشوب و اعتراضی که امروز در برابر کرزی اتفاق افتاد، هشداری برهنه به آدرس گلبدین نیز است. تا زمانی که حامد کرزی دست درکاسۀ آدم کشان نکرده بود، با همه انحرافات و ناروایی ها، کسی به کارش کار نداشت. ناظران فیس بوکی گلبدین بهتر است یک نسخه تصویری تهاجم اعتراضی به کرزی را برایش ارسال کنند تا حساب خود را داشته باشد. کرزی اشتباه بزرگ و توجیه ناپذیر را مرتکب شد که هرگز جبیره نخواهد شد. شکست سیاسی یک سیاستمدار در اذهان عمومی، قابل مرمت نیست.