-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۶, جمعه

حمیدالله «حمید»
عجیب است بعضیها حسرت روزگاران چند دهه ی گذشتهِ مملکت را می‌خورند.
آنزمان تنها چیزی که بود، جنگ نبود. اما ٪۹۹ ملت در مشقت، گرسنگی حاد، و انزوای جهانی بسر می‌بردند. از همه آگاهی ها و امکانات زندگی مدرن محروم بودند و سخت ترین روزگار قرون وسطیی را می‌گذارندند. اگر جنگ هم نبود، به سبب آن نبود که به دلیل عدم آگاهی، توقع مردم در پایین ترین سطح توقع جهانی بود. نه جنگ بود و نه تحرک.