-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲, جمعه

حامد کرزی گفته است که طیاره های بی سرنشین امریکایی «میایه، میایه» نزدیک میایه که کرزی چه می گوید!
 
این قول، مسخره است وواقعیت ندارد.

امریکا نیازی به ارسال پهپاد برای جاسوسی به خانه کرزی ندارد. اطلاعات امریکا خیلی سهل از زبان نزدیکان و مهمانان و «یاران گرمابه و گلستان» خود کرزی از جزئیات گفته ها و نا گفته های ایشان مطلع می شود.

 علاوه برین، همان تلویزیونی که در اتاق کرزی چالان است، بهترین وسیله استراق و انتقال درفشانی های کرزی به اطلاعات مرکزی امریکا به مراکز کابل وواشنگتن است. همچنان تلفن دستی که در بغل جیب کرزی هرلحظه زنگ میزند، بهترین مأمور انتقال خبر است.