-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۶, سه‌شنبه

پاسخ یعقوب یسنا به حامد کرزی

 هر کس و هر گروهی که در پی تخریب، براندازی و سقوط حکومت و قانون باشد، فرق نمی کند، افغان (پشتون) باشد، تاجیک باشد، هزاره باشد، اوزبیک باشد و... یا حتا شما (کرزی) و برادر تان باشد، حکومت باید در برابر آنها بجنگد.


حمایت مستقیم، واضح و جدی حامد کرزی از طالبان، آنهم با عصبیت و... کرزی می گوید طالبان یک نیرو افغان استند، هر جایی افغانستان را حق دارند تصرف کنند و بگیرند، ما حق نداریم به طالبان بگوییم که چرا اینجا را تصرف کرده اید... جناب کرزی! عصبیت و تعصب با حکومت داری و قانون تفاوت می کند. کسانی می توانند در قلمرو حکومت و قانون زندگی کنند که در پی تخریب و براندازی حکومت و قانون نباشند؛ اما حق انتقاد را از حکومت و قانون دارند تا حکومت، خودکامه نشود و از قانون به نفع یک مقام و... سو استفاده صورت نگیرد؛ بنابر این انتقاد شهروندان از حکومت و قانون، جنبه اصلاحی دارد نه تخریب و براندازی حکومت.
از این نگاه، هر کس و هر گروهی که در پی تخریب، براندازی و سقوط حکومت و قانون باشد، فرق نمی کند، افغان (پشتون) باشد، تاجیک باشد، هزاره باشد، اوزبیک باشد و... یا حتا شما (کرزی) و برادر تان باشد، حکومت باید در برابر آنها بجنگد و از قلمرو حکومت، از قانون و از زندگی شهروندانی که با اراده سیاسی شان حکومت را به وجود آورده و مشروعیت بخشیده، دفاع کند.
شما می توانید سردسته گروهای مخالف حکومت (طالب، القاعده و...) شوید، اما از درون یک حکومت، این گونه حمایت از نیروهای مخالف حکومت، برای حکومت خطرناک است و برای شما شرم آور! به این دلیل که سرمایه و نام و نشان و اعتبار تان از مردم افغانستان است که در این سال ها به نوعی... آنها را از مردم قاپیده ای...؛ پیش از ریاست جمهوری با یک پتو بر دوش و با چند محافظ خارجی وارد افغانستان شدی؛ ملت افغانستان تو را نمی شناخت، اما تو را حمایت کرد و تو با سو استفاده از حمایت مردم افغانستان، اژدها شدی و حالا دهان به سوی مردم افغانستان گشوده ای...؛ بهتر است حتا در ظاهر، به مردم افغانستان احترام بگذاری؛ این که در دل چه داری و چیها کرده ای، به هرصورت! اما افشاشدن اراده های باطن اشخاص و افراد برای مردم، مفید است، تا مردم بدانند که چگونه فریب خورده اند و به کسی یا به کسانی اعتماد کرده اند که آن کس یا کسان در پی بلعیدن شان بوده است و تعدادی شان را بلعیده است.