-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۷, چهارشنبه

امریش پوری هرات به دادگاه میرود

لوی‌سارنوالی: پروندۀ علی‌زایی به محکمه راجع می‌شود.


بر اساس تلاش‌های پی‌هم روزنامه راه مدنیت برای بررسی این قضیه، راه مدنیت به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد، تحقیق ادارۀ لوی‌سارنوالی کشور در مورد کامران علی‌زایی تکمیل شده و پروندۀ وی به محکمه سپرده خواهد شد. در بخشی از سند آمده است:« … به این نتیجه متوسل می‌شویم که کامران علی‌زایی برخلاف احکام قوانین نافذ کشور، یک‌جا با افراد مسلح خویش، داخل محوطۀ ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات گردیده، انجنیر عبدالباسط را که در سارنوالی تحت تعقیب بود با خود برده، به این ترتیب نه تنها روند تحقیق و تطبیق عدالت را مختل کرده است، بل با استفادۀ سوء از صلاحیت‌های وظیفوی خویش عمدن احکام قانون را متوقف کرده است که اعمال ارتکابیۀ موصوف، حسب صراحت حکم ماده ۲۵۸ قانون جزا، با رعایت احکام مواد ۳ و۷ قانون نظارت بر تطبیق استراتیژی مبارزه علیه فساد اداری قابل مجازات می‌باشد.»
متن کامل در وبسایت روزنامه راه مدنیت